Love for

 

 

  Borgerdydskoleselskabet

 

 

- stiftet den 31. oktober 1899 -

 

 

 

Juni 2017

 


§ 1   Selskabets formål er at bevare og udvikle sammenholdet mellem dem, der som  forhenværende elever eller som forhenværende eller nuværende lærere er knyttet til Københavns åbne Gymnasium (efterfølgende kaldet Vestre Borgerdyd), tidligere Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF, tidligere Vestre Borgerdyd Kursuscenter og Gymnasium, tidligere Vestre Borgerdydskole og oprindeligt Borgerdydskolen på Christianshavn.

      

Som ordinære medlemmer kan optages ovennævnte personer samt elever i afgangsklasserne.

Andre, der har vist en ganske særlig interesse for Selskabets virke, kan med generalforsamlingens samtykke optages som ekstraordinære medlemmer.

      

Medlemmer, der gennem en længere årrække i særlig grad har arbejdet for Selskabets interesser og for gennemførelsen af det ovennævnte formål, kan af generalforsamlingen udnævnes til æresmedlemmer.

      

       

§ 2   Kontingentet, der opkræves én gang årligt, fastsættes af generalforsamlingen.      

 

Æresmedlemmer og ekstraordinære medlemmer er kontingentfri.

      

Medlemmer med bevilget kontingentfrihed, fortsætter kontingentfri medlemskabet ud.

       

Når et medlem har undladt at betale kontingent for et år og ikke betaler efter påkrav, betragtes vedkommende som udtrådt.

     

       

§ 3   Selskabet, hvis hjemsted er København, virker gennem selskabelige sammenkomster.

      

      

§ 4   Selskabet afholder mindst én årlig selskabelig sammenkomst i forbindelse med den årlige generalforsamling.

      

       

§ 5   Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, normalt i maj måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved brev eller elektronisk post.

  

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent.

 

Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt til et andet medlem.

Intet medlem kan på generalforsamlingen råde over mere end én fuldmagt.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.      Forelæggelse af revideret regnskab

4.      Behandling af indkomne forslag

5.      Fastsættelse af kontingent

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.      Valg af revisorer og suppleant

8.      Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt og være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Endelig dagsorden tilstilles medlemmerne senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

 

Beslutninger på den ordinære generalforsamling træffes med simpelt flertal bortset fra afstemninger om lovændringer og Selskabets ophør. Se §§ 10 og 11.

      

    

§ 6   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes senest 4 uger efter, at en til bestyrelsens formand skriftlig fremsat begæring er kommet til formandens kundskab.

 

Begæringen skal være støttet af 20 medlemmer og ledsaget af en dagsorden.

 

Efter aftale med forslagsstillerne kan fristen for generalforsamlingens afholdelse forlænges.

 

Beslutninger på den ekstraordinære generalforsamling træffes efter samme regler som gældende for den ordinære generalforsamling.

 

 

§ 7   Selskabets bestyrelse vælges af generalforsamlingen. Den består af 5 til 7 medlemmer, der vælges for to år. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, sekretær  - der tillige fungerer som næstformand - og kasserer.

      

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

      

Af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år vekselvis 2 til 3 (3 til 4).

Rektor kan ikke vælges ind i bestyrelsen, ligesom bestyrelsens formand ikke må være ansat på Vestre Borgerdyd.

      

Generalforsamlingen vælger hvert år 1 bestyrelsessuppleant.

      

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

     

§ 8   Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

 

       

§ 9   For de forpligtelser, selskabet måtte påtage sig, hæfter alene dets formue, og medlemmerne hæfter således aldrig personligt.

      

For at bestyrelsen gyldigt skal kunne forpligte selskabet, kræves mindst underskrift af kassereren, i dennes forfald formanden, subsidiært næstformanden, i forening med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

       

§ 10   Forandringer i lovene  kan kun vedtages, hvis mindst halvdelen af Selskabets medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, og mindst 2/3 af de fremmødte eller repræsenteret ved fuldmagt har stemt for forslagene.

Såfremt der til afstemningen ikke opnås den tilstrækkelige repræsentation, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene kan vedtages med mindst 2/3 stemmers flertal blandt de fremmødte og ved fuldmagt repræsenterede medlemmer.

 

     

§ 11  Beslutning om ophør af Selskabet skal forelægges  på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den første skal være den ordinære generalforsamling. Der skal være et tidsrum på mindst 3 måneder mellem de 2 generalforsamlinger.

 

Forslag om ophør skal være ledsaget af et forslag om anvendelsen af Selskabets formue.

 

Til gyldig beslutning kræves, at der på begge generalforsamlinger afgives mindst 2/3 stemmer for forslagene blandt de fremmødte og ved fuldmagt repræsenterede medlemmer.

 

Selskabets arkiv skal tilgå Københavns Stadsarkiv.